CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (60 Tín chỉ)  I. MBA - hướng ngành Logistics 1. Đối tượng tuyển sinh: Người dự...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (60 Tín chỉ) 

I. MBA - hướng ngành Logistics

1. Đối tượng tuyển sinh:

 • Người dự tuyển phải thỏa các điều kiện tối thiểu sau:
 • Đã tốt nghiệp đại học ngành Quản trị Kinh doanh, Ngành Logistics, Ngành Quản lý kinh tế và/hoặc các ngành khác thuộc nhóm ngành kinh tế tại các trường đại học, các cơ sở đào tạo trong hay ngoài nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
 • Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành Quản trị Kinh doanh và các ngành thuộc khối kinh tế phải học và thi đạt yêu cầu các môn bổ sung kiến thức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước thời điểm trường phát giấy báo thi.
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Có đủ sức khỏe học tập;
 • Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của trường.

2. Nội dung chương trình đào tạo

Tên môn học
tiếng Việt

Tên môn học tiếng Anh

Tổng tiết

Tín chỉ

Triết học

Philosophy

60

4

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

60

4

Quản trị vận hành

Operations Management

60

4

Quản trị nguồn nhân lực

Human Resource Management

60

4

Kinh doanh điện tử và nền kinh tế chia sẻ

E-Business and sharing economy

60

4

Marketing và bán hàng hiện đại

Marketing and modern selling

60

4

Quản trị chuỗi cung ứng

Supply Chain Management (SCM)

60

4

Logistics quốc tế

International Logistics

60

4

Quản trị vận tải quốc tế

International Logistics Management

60

4

Kinh doanh dịch vụ Logistics

Business of Logistics Services

60

4

Tự chọn bắt buộc: (chọn 3 trong 4 môn)

   

Phân tích số liệu và dự báo thị trường - ứng dụng big data

Data analysis and Forecasting - Big Data Application

60

4

Quản trị rủi ro

Risk Management

60

4

Quản trị kho hàng và phân phối

Warehouse and Distribution Management

60

4

Quản trị vận tải hàng nguy hiểm

Transportation of Dangerous goods Management

60

4

Học kỳ cuối cùng

Luận văn tốt nghiệp

MBA Thesis

 

8

 
II. MBA - hướng ngành Quản lý kinh tế

1. Đối tượng tuyển sinh:

 • Người dự tuyển phải thỏa các điều kiện tối thiểu sau:
 • Đã tốt nghiệp đại học ngành Quản trị Kinh doanh, Ngành Logistics, Ngành Quản lý kinh tế và/hoặc các ngành khác thuộc nhóm ngành kinh tế tại các trường đại học, các cơ sở đào tạo trong hay ngoài nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
 • Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành Quản trị Kinh doanh và các ngành thuộc khối kinh tế phải học và thi đạt yêu cầu các môn bổ sung kiến thức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước thời điểm trường phát giấy báo thi.
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Có đủ sức khỏe học tập;
 • Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của trường.

2. Nội dung chương trình đào tạo:

Tên môn học tiếng Việt

Tên môn học tiếng Anh

Tổng tiết

Tín chỉ

Triết học

Philosophy

60

4

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

60

4

Quản trị vận hành

Operations Management

60

4

Quản trị nguồn nhân lực

Human Resource Management

60

4

Kinh doanh điện tử và nền kinh tế chia sẻ

E-Business and sharing economy

60

4

Marketing và bán hàng hiện đại

Marketing and modern selling

60

4

Quản trị chuỗi cung ứng

Supply Chain Management (SCM)

60

4

Tổng quan kinh tế số và doanh nghiệp số

Introduction of Digital Economic and Enterprise

60

4

Quản lý kinh tế trong môi trường số

Economic Administration in Digital environment

60

4

Chiến lược Marketing

Marketing Strategy

60

4

Tự chọn bắt buộc: (chọn 3 trong 4 môn)

   

Phân tích số liệu và dự báo thị trường - ứng dụng big data

Data analysis and forecasting - big data application

60

4

Quản trị rủi ro

Risk Management

60

4

Ứng dụng Blockchain trong kinh doanh

Applying Blockchain on Business

60

4

Quản trị kinh doanh trong môi trường số

Business Administration in Digital Environment

60

4

Học kì cuối cùng

Luận văn Tốt nghiệp

MBA Thesis

 

12

 
III. MBA - hướng ngành Quản trị kinh doanh

1. Đối tượng tuyển sinh:

 • Người dự tuyển phải thỏa các điều kiện tối thiểu sau:
 • Đã tốt nghiệp đại học ngành Quản trị Kinh doanh, Ngành Logistics, Ngành Quản lý kinh tế và/hoặc các ngành khác thuộc nhóm ngành kinh tế tại các trường đại học, các cơ sở đào tạo trong hay ngoài nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
 • Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành Quản trị Kinh doanh và các ngành thuộc khối kinh tế phải học và thi đạt yêu cầu các môn bổ sung kiến thức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước thời điểm trường phát giấy báo thi.
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Có đủ sức khỏe học tập;
 • Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của trường.

2. Nội dung chương trình đào tạo:

Tên môn học tiếng Việt

Tên môn học tiếng Anh

Tổng tiết

Tín chỉ

Triết học

Philosophy

60

4

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

60

4

Quản trị vận hành

Operations Management

60

4

Quản trị nguồn nhân lực

Human Resource Management

60

4

Kinh doanh điện tử và nền kinh tế chia sẻ

E-Business and sharing economy

60

4

Marketing và bán hàng hiện đại

Marketing and modern selling

60

4

Quản trị chuỗi cung ứng

Supply Chain Management (SCM)

60

4

Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số

Leadership and Digital Transform Strategy

60

4

Pháp luật cho nhà quản trị

Law for Administrators

60

4

Hệ quản trị nguồn lực doanh nghiệp

Enterprise Resource Planning (ERP)

60

4

Quản trị tài chính

Financial Management

60

4

Tự chọn bắt buộc: (chọn 2 trong 3 môn)

   

Phân tích số liệu và dự báo thị trường - ứng dụng big data

Data Analysis and Forecasting - Big Data Application

60

4

Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Entrepreneurship and Innovation

60

4

Quản trị KD trong môi trường số

Business Administration in Digital Environment

60

4

Học kì cuối cùng

Luận văn Tốt nghiệp

MBA Thesis

 

8

Ý KIẾN BẠN ĐỌC