HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QTKD
ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG - 3 CHƯƠNG

Luận văn định hướng ứng dụng thường có kết cấu như sau:

I . PHẦN MỞ ĐẦU (Cần có các mục sau đây):

1. Lý do và ý nghĩa chọn đề tài :

+ Mục này học viên cần làm rõ lý do vì sao chọn đề tài này? (Gợi ý: Nhận dạng và nêu được vướng mắc trong thực tiễn của tổ chức có liên quan đến lĩnh vực quản trị kinh doanh. Các vướng mắc này thể hiện những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải; chẳng hạn doanh số đang giảm; thị phần của công ty bị thu hẹp; người lao động không quan tâm đến hoạt động của tổ chức; chi phí sản xuất tăng cao; công ty mất lợi thế cạnh tranh; sự phối hợp giữa các bộ phận kém; không giám sát được việc thực hiện chiến lược; tình trạng tồn kho cao; việc đầu tư dàn trải và kém hiệu quả…..)

+ Nêu ý nghĩa nghiên cứu: nếu đề tài được ứng dụng vào thực tiễn thì mang lại ý nghĩa gì cho đơn vị, doanh nghiệp hoặc cho ngành?

 • Phân tích thực trạng vấn đề được lựa chọn giúp hv nhận diện được nội dung thực tiễn gì?
 • Các giải pháp đề xuất giúp công ty cải thiện?

 2. Tổng quan nghiên cứu và điểm mới của LV: Trình bày những tài liệu, những luận văn đã được nghiên cứu trước có những điểm nào gần với nội dung luận văn mà tác giả lựa chọn

Một số gợi ý cho phần này: học viên nên làm rõ những nội dung chính sau đây:

- Những hướng nghiên cứu chính đã được các tác giả khác thực hiện trước đây.
- Những cơ sở lý luận chính đã được áp dụng để nghiên cứu.
- Những kết quả nghiên cứu chính của các công trình nghiên cứu trước đây.
- Những phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng và hạn chế của những nghiên cứu trước, từ đó rút ra những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu.

Phần tổng quan tình hình nghiên cứu phải đạt được những yêu cầu sau:

- Tính toàn diện: học viên phải tổng hợp được những nghiên cứu điển hình về lý thuyết và thực nghiệm, nghiên cứu kinh điển và nghiên cứu mới nhất, nghiên cứu được tiến hành (và công bố) trong và ngoài nước.
- Tính phê phán: học viên phải tổng hợp, so sánh và đánh giá những nghiên cứu trước một cách có hệ thống, chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như hạn chế của các nghiên cứu trước, từ đó xác định “khoảng trống” tri thức hoặc những câu hỏi nghiên cứu còn bỏ ngỏ.
- Tính phát triển: Trên cơ sở tổng hợp và phân tích những nghiên cứu trước, NCS gợi mở những lĩnh vực cần tiếp tục nghiên cứu liên quan tới đề tài.

3. Mục tiêu nghiên cứu :

 • Mục tiêu tổng quát
 • Mục tiêu cụ thể

4. Đối tượng và phạm vi NC

4.1. Đối tượng nghiên cứu: Nêu rõ vấn đề mà học viên tập trung nghiên cứu và làm rõ.
4.2. Phạm vi nghiên cứu: Nêu rõ giới hạn của vấn đề cần nghiên cứu, Thời gian và những nội dung phải nghiên cứu? Không nghiên cứu nội dung gì).

5. Phương pháp nghiên cứu: Phần này cần nêu rõ các phương pháp nào được sử dụng? các phương pháp sử dụng cho mỗi chương?

5.1. Phương pháp định tính
5.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng

6. Kết cấu của LV: Luận văn bao gồm 3 chương:

Chương 1: Tên chương.
Chương 2: Tên chương.
Chương 3: Tên chương.

Mỗi chương giành 4-6 dòng nêu nội dung chính của chương).

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬN VĂN: Học viên thạc sĩ ứng dụng thường thực hiện trong 03 chương; Học viên làm dưới dạng mục lục

Chương 1 : Cơ sở lý thuyết của luận văn.

Chương này phải trình bày lý thuyết khoa học liên quan đến đề tài, phục vụ cho phân tích ở chương 2 và đề xuất giải pháp ở chương 3.

Chương 2: Thực trạng…. ( vấn đề mà học viên đã chọn tại một công ty, một đơn vị, một ngành (doanh nghiệp; Ngân hàng X… )

2.1. Giới thiệu về đơn vị nghiên cứu. (nên giành 2-3 trang giới thiệu lịch sử hình thành phát triển và nét lớn về tình hình KD của đơn vị)

2.2. Thực trạng
Trong phần này, luận văn cần có những số liệu sơ cấp và thứ cấp để minh chứng

2.3. Kết luận về thực trạng…. của công ty (doanh nghiệp; Ngân hàng X… )
2.3.1 Những thành công cần phát huy.
2.3.2. Những tồn tại hạn chế cần khắc phục:

Tồn tại 1: Tên tồn tại

 • Biểu hiện, minh chứng tồn tại bằng số liệu, biểu bảng, sự kiện thật thuyết phục.
 • Hậu quả tồn tại (ảnh hưởng xấu đến hoạt động KD của đơn vị)

Tồn tại 2: Tên tồn tại

 • Biểu hiện, minh chứng tồn tại bằng số liệu, biểu bảng, sự kiện thật thuyết phục.
 • Hậu quả tồn tại (ảnh hưởng xấu đến hoạt động KD của đơn vị)

Chương 3: Giải pháp (Chiến lược) hoàn thiện….của đơn vị)

3.1. Cơ sở - Nguyên tắc đề xuất giải pháp.
3.1.1. Cơ sở đề xuất giải pháp.
3.1.2 Nguyên tắc đề xuất giải pháp.

3.2. Các giải pháp đề xuất
3.2.1. Các giải pháp vĩ mô
3.2.2. Các giải pháp vi mô

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC (Ví dụ: Mẫu phiếu thu thập thông tin, ...)

Lưu ý: 

1. Học viên nên chọn đề tài có lý thuyết nền và có tính ứng dụng mà mình rõ nhất.
2. Không nên chọn đề tài có nội dung nghiên cứu quá rộng dẫn đến hậu quả không thực hiện được.
3. Cần tránh các đề tài có chung nhiều chuyên ngành, quá đặc thù.
4. Vấn đề được nghiên cứu phải có giá trị khoa học và thực tiễn.
5. Phần mở đầu đánh số thứ tự i, ii, iii…
6. Nội dung chính chỉ nên khoảng 50 – 60 trang:
Chương 1: khoảng 15 trang;
Chương 2: Khoảng 20-25 trang;
Chương 3: khoảng 10-15 trang.

 IV - TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Học viên cần trình bày nững việc làm cụ thể trong từng giai đoạn/thời kỳ, thứ tự thực hiện những hoạt động nào được tiến hành trước/sau? Thời gian dự kiến cho từng hoạt động là bao lâu?

Ví dụ: Tiến độ thực hiện đề tài

 

Tin xem nhiều

Bài giảng - Đấu thầu Quốc tế

 • 30/06/2020
 • 833 lượt xem

Bài giảng - CONTAINER

 • 26/06/2020
 • 568 lượt xem

Bài giảng - International Payment

 • 21/07/2020
 • 550 lượt xem

Inter national Transport

 • 26/06/2020
 • 547 lượt xem

Bài giảng - Cargo

 • 26/06/2020
 • 523 lượt xem

Bài giảng môn Introduction to Logistics

 • 14/07/2020
 • 519 lượt xem