Slide background
Lễ ra mắt Viện Sau Đại học
Slide background
Sinh viên UEF nói về PGS.TS Hà Thị Ngọc Oanh (từ ngày 1/8/2021 đến nay) nhân dịp 20/11
Slide background
Đề cương môn học liên quan ngành Logictics, Thương mại điện tử, và hướng dẫn báo cáo thực tập - Khoa Kinh doanh Quốc tế

ĐỀ CƯƠNG MÔN HÀNG HÓA VÀ BẢO HIỂM (Tiếng Anh)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HÀNG HÓA VÀ BẢO HIỂM (Tiếng Việt)

MÔN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG BIỂN (Tiếng Anh)

ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG BIỂN

ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

ĐỀ CƯƠNG MÔN FRANCHISE (TIẾNG ANH)

ĐỀ CƯƠNG MÔN GIAO NHẬN VÀ KHAI BÁO HẢI QUAN

ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN TRỊ NHÀ KHO (TIẾNG ANH)

ĐỀ CƯƠNG MÔN LOGICTICS (TIẾNG ANH)

ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN TRỊ NHÀ KHO

ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN TRỊ THU MUA

ĐỀ CƯƠNG MÔN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC (Tiếng Anh)

ĐỀ CƯƠNG MÔN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

ĐỀ CƯƠNG MÔN VẬN TẢI QUỐC TẾ (INTERNATIONAL TRANSPORT)

ĐỀ CƯƠNG MÔN VẬN TẢI QUỐC TẾ

ĐỀ CƯƠNG MÔN VẬN TẢI THỦY (Waterway Transport)

ĐỀ CƯƠNG MÔN VẬN TẢI THỦY

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT VẬN TẢI VÀ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ

ĐỀ CƯƠNG MÔN LOGICTICS (Tiếng Việt)

ĐỀ CƯƠNG MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

ĐỀ CƯƠNG MÔN ADVANCED E-COMMERCE

ĐỀ CƯƠNG MÔN BÁN LẺ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

ĐỀ CƯƠNG MÔN BẢO MẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

ĐỀ CƯƠNG MÔN CHÍNH PHỦ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

ĐỀ CƯƠNG MÔN E BUSINESS

ĐỀ CƯƠNG MÔN NHẬP MÔN QUẢN LÝ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG MÔN KHO DỮ LIỆU VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU

ĐỀ CƯƠNG MÔN SÀN GIAO DỊCH QUỐC TẾ

ĐỀ CƯƠNG MÔN ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP NHẬN THỨC SINH VIÊN

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

PHIẾU TRAO ĐỔI GVHD VÀ SINH VIÊN LIÊN QUAN ĐỀ ÁN

Ý KIẾN BẠN ĐỌC