Slide background
Lễ ra mắt Viện Sau Đại học
Slide background
Hải quan điện tử

Hải quan điện tử

Là một hệ thống gồm các trình tự và thủ tục HQ được tự động hóa nhờ ứng dụng CNTT nhằm mục đích tự động hóa hoạt động HQ . Nguyên nhân áp dụng: do số khách du lịch và lượng hàng hóa (với nhiều chủng loại) được thông quan...

Chi tiết
Thực hành Hải quan phần 5 (Khai báo Hải quan)

Thực hành Hải quan phần 5 (Khai báo Hải quan)

Thực hiện Nghiệp vụ thủ tục hải quan (TTHQ) nghĩa là chủ hàng và cán bộ công chức hải quan làm những thủ tục cần thiết để hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới của...

Chi tiết
Thực hành nghiệp vụ Hải quan phần 4 (Hiệp định trị giá hải quan - GATT)

Thực hành nghiệp vụ Hải quan phần 4 (Hiệp định trị giá hải quan - GATT)

Thực hiện Nghiệp vụ thủ tục hải quan (TTHQ) nghĩa là chủ hàng và cán bộ công chức hải quan làm những thủ tục cần thiết để hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới của...

Chi tiết
Thực hành Nghiệp vụ Hải Quan phần 3 (Quy tắc xuất xứ hàng hóa)

Thực hành Nghiệp vụ Hải Quan phần 3 (Quy tắc xuất xứ hàng hóa)

Thực hiện Nghiệp vụ thủ tục hải quan (TTHQ) nghĩa là chủ hàng và cán bộ công chức hải quan làm những thủ tục cần thiết để hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới của...

Chi tiết
Thực hành Nghiệp vụ Hải Quan phần 2 (quyền và nghĩa vụ các bên liên quan)

Thực hành Nghiệp vụ Hải Quan phần 2 (quyền và nghĩa vụ các bên liên quan)

Thực hiện Nghiệp vụ thủ tục hải quan (TTHQ) nghĩa là chủ hàng và cán bộ công chức hải quan làm những thủ tục cần thiết để hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới của...

Chi tiết
Thực hành nghiệp vụ Hải quan - phần 1 (Pháp luật hải quan)

Thực hành nghiệp vụ Hải quan - phần 1 (Pháp luật hải quan)

Thực hiện Nghiệp vụ thủ tục hải quan (TTHQ) nghĩa là chủ hàng và cán bộ công chức hải quan làm những thủ tục cần thiết để hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới của...

Chi tiết