BlockChain là một hình thức lưu trữ các hồ sơ giá trị và giao dịch trong cuộc sống. Khi chưa có BlockChain, người ta dựa vào một đơn vị trung gian/ các tổ chức có khả năng bảo mật và giúp cho giao dịch thuận lợi. Các tổ chức khác nhau ghi chép, tập hợp mọi tài sản giá trị hoặc giao dịch theo những hồ sơ và trong hệ thống riêng của họ. Các hoạt động này có thể diễn ra ở lĩnh vực tài chính hoặc phi tài chính dựa trên cơ sở niềm tin.

Ứng dụng công nghệ BlockChain vào xây dựng chính phủ số

Tải giáo trình tại đây 

LỜI GIỚI THIỆU Xem chi tiết

  • BlockChain là một hình thức lưu trữ các hồ sơ giá trị và giao dịch trong cuộc sống. Khi chưa có BlockChain, người ta dựa vào một đơn vị trung gian/ các tổ chức có khả năng bảo mật và giúp cho giao dịch thuận lợi. Các tổ chức khác nhau ghi chép, tập hợp mọi tài sản giá trị hoặc giao dịch theo những hồ sơ và trong hệ thống riêng của họ. Các hoạt động này có thể diễn ra ở lĩnh vực tài chính hoặc phi tài chính dựa trên cơ sở niềm tin.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC