Là phương tiện thanh toán (payment instrument) là các công cụ được các bên liên quan (trong hoạt động thương mại) sử dụng để chi trả tiền cho nhau.

INTERNATIONAL PAYMENT

Ý KIẾN BẠN ĐỌC