GS, PGS là các chức danh khoa học cao quý của các nhà giáo trong hệ thống giáo dục quốc dân được Hội đồng Giáo sư các cấp thẩm định và bổ nhiệm theo các qui định được ghi rõ trong Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg Để được phong hàm GS, PGS, các ứng viên phải đạt một số tiêu chuẩn và phải trải qua các bước trong quá trình bổ nhiệm theo quy định

Quy trình phong hàm Giáo sư, phó Giáo sư và các bước chuẩn bị

GS, PGS là các chức danh khoa học cao quý của các nhà giáo trong hệ thống giáo dục quốc dân được Hội đồng Giáo sư các cấp thẩm định và bổ nhiệm theo các qui định  được ghi rõ trong Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg . Để được phong hàm GS, PGS, các ứng viên phải  đạt một số tiêu chuẩn và phải trải qua các bước trong quá trình bổ nhiệm theo quy định :

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC